Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro prodej kurzů a konzultací Socioniky

obchodní společností:

Socionika consulting s.r.o.   
  
se sídlem Věžnička 33, 588 13 Polná     
   identifikační číslo: 08627444     
   DIČ: CZ08627444
zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 114373 vedená u Krajského soudu v Brně
  
   Používáný on-line obchody umístěné na internetových adresách
  
   www.zakladysebepoznani.cz a www.socionika.cz

Na stránce www.socionika.cz a na souvisejících stránkách, na které je odkazováno (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“), jste si patrně již přečetli podrobnosti o seminářich a konzultacích Socioniky (o kterém zde dále bude psáno už jen jako o „Socioniky“).


Na této stránce naleznete odpovědi na otázky právní – Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“). Přečtete si zde, jaká práva a pár povinností vám plynou z vaší objednávky Socioniky a jaké povinnosti a pár práv z toho vyplývají pro náš na té obrazné druhé straně. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než Socioniku objednáte. Ať už je to z důvodu, že vám takové informace musíme podle zákona sdělit anebo „jen“ proto, že to považujeme za důležité pro vás jako naše klienty. Proto, prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na objednávkové stránce na webu). Kontakty naleznete v části „Základní údaje o nás“ níže v těchto VOP.


Před vlastní objednávkou Socioniky zaškrtáváte automaticky políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?


VOP se použijí pro prodej Socioniky přes webové rozhraní www.socionika.cz.


Samotný nákup a proces uzavření Kupní smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by v Kupní smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o nás

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Kupní smlouvy?

IV. Jak je to s cenou Socioniky a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám bude Socionika dodána?

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Storno podmínky při zrušení akce

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem


I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Autorem a provozovatelem webu socionika.cz je:

Socionika consulting s.r.o.     

Sídlo: Věžnička 33, 588 13 Polná     

IČ: 08627444     

DIČ: CZ08627444     

Email: masilkova.marie@socionika.cz

Telefon: +420 775 672 799

Zapsáná v obchodním rejstříku, spisová značka C 114373 vedená u Krajského soudu v Brně.

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a pro vyřizování reklamací.

V textu jsme dále označováni jako „Prodávající“.


II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní se námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí Socioniku. Tím, že jde o koupi on-line kurzu, jedná se o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, klientem, který si Socioniku koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej Socioniky je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím potvrzením z naší strany a těmito VOP. Pokud je dále v textu užíván pojem „Smlouva“, myslí se tím Kupní smlouva. Jak jste se již mohli dočíst i výše, součástí Smlouvy jsou tyto VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

RECENZE

Recenze, které jsou uvedené na webu, jsou od našich klientů a byly telefonicky/e-mailem/osobně ověřeny.


III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte Socioniku přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS seminářů a kurzů Socioniky: Na webovém rozhraní www.socionika.cz naleznete popis všech fyzických seminářů a konzultací, jejiž obsah a jaký přínos od něj můžete očekávat. Naleznete zde i reference klientů, kteří socionikou prošli před vámi. Prezentace Socioniky uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ Socioniky. Pro objednání Socioniky přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Závazná objednávka“. A tím se zavazujete k platbě této objednávky.

O přijetí objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na akce Socioniky. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat Socioniku přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.


IV. JAK JE TO S CENOU SOCIONIKY A JAK SE PLATÍ?

1. CENA Socioniky: Na webovém rozhraní jsou uvedeny i cena konkrétních konzultací a seminářů Socioniky. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH), proto jsou uvedeny celkové cena včetně DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním Socioniky nejsou, ceny uvedené v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) jsou tedy cenami konečnými.

2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cenou“) je cenou uvedenou u Socioniky v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení cen na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cen u Socioniky dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám Socioniku dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě kupující musí uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována s konkrétním produktem Socioniky a co nejdříve dodána.

- bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY:

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínáme, jak jsme uvedli již výše, že nejsme povinni vám Socioniku dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavíme a na mail uvedený v objednávce zašleme fakturu – daňový doklad, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Socioniku není možné hradit formou splátkového kalendáře.


V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY SOCIONIKY DODÁNY?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ kurzů a seminářů Socioniky. Při koupi Socioniky vám po uhrazení kupní ceny bude zaslán potvrzovací email se zaplacením účasti na semináři či konzultaci, které jste si vybrali. Termín ani místo není potřeba znova potvrzovat. S Vaší objednávkou závazně počítáme.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na Vámi zvoleném termínu objednávky. Dodáním se počítá uskutečnění konzultace s konzultantem anebo projití fyzického semináře v daném termínu. Veškeré potřebné podkladní materiály vám budou zaslány či zpřístupněny spolu se Socionikou, buď přímo na akci anebo emailově po uskutečnění dané akce - pokud není v kalendáři acke uvedeno jinak.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter Socioniky coby konzultace či semináře nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání produktu - myslí se tím doprava na samotnou akci.

4. Po dodání fakturačních údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte zaslané informace a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP.


VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 8 dní ode dne konání semináře a více. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Zrušení účasti na semináři je 7 a méně dní předem 50 % z ceny dolů, 3 a méně dní předem 100 % z ceny semináře. Ve obou případech je možné převézt účast na jinou osobu, která splňuje podmínky účasti na daném semináři. 2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za akci Socioniky. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, následujícím dnem po splatnosti dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a náš závazek dodat vám Socioniku. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorníme e-mailem.

4. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.


VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu nedodání podkladů školitelem či konzultantem, nedostatečná informovanost o samotné akci a další podobné vady.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.


VIII. STORNO PODMÍNKY PŘI ZRUŠENÍ AKCE

1. Na objednání konzultací se storno nevztahuje

2. Na objednání seminářů pro jednotlivce se vztahují tyto storno podmínky - Při zrušení účasti na semináři zákazníkem 7 dní před datem jeho zahájení je storno poplatek 50 % z ceny a 3 dny před datem jeho zahájení je storno poplatek 100 % z ceny semináře. V obou případech je možné převézt účast na jinou osobu.


IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na na elektronické adrese masilkova.marie@socionika.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 13.3.2023.Kontakt

Potřebujete se na něco zeptat nebo s něčím poradit?
Se vším Vám rády pomůžeme.
Glogovská Monika
Másilková Marie

Konzultace, semináře, firmy

Monika Glogovská
+420 724 952 194
glogovska.monika@socionika.cz

Účetnictví, knihy, podpora školení

Marie Másilková
+420 775 672 799
masilkova.marie@socionika.cz

Borůvková 20
Brno-Medlánky

Partneři

Scocionika
Scocionika

Podporujeme

Spolupracujeme

Scocionika
Scocionika
TYTO STRÁNKY MÁ NA SVĚDOMÍ:

Socionika consulting s.r.o.
Věžnička 33
58813 Polná
IČO: 08627444
DIČ: CZ08627444
Jsme plátci DPH.
tel.: (+420) 775 672 799
email: masilkova.marie@socionika.cz
zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 114373 vedená u Krajského soudu v Brně

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ